Algemene voorwaarden

Bedrijfsvorm: Eenmanszaak- Klein Ondernemerschap

Bedrijf: Battlefield Experience
Hoofdzetel: Sint-Quirinusstraat 77, 3550 Heusden-Zolder, BELGIE

Telefoonnummer: 0032496777173, E-mailadres: info@regjans.com

Individueel fiscaal identificatienummer / BTW Nummer: BE0562.780.538

Algemene verkoopvoorwaarden van producten die worden verkocht via de Battlefield Experience Webshop.

Laatste update: 28/04/2021.

Artikel 1: object

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door het bedrijf : Battlefield Experience, Sint Quirinusstraat 77, 3550 Heusden-Zolder, België

Artikel 2 – Prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven, en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

Bij een bestelling naar een ander land dan België bent u de importeur van het / de betrokken product (en). Er kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Battlefield Experience.

Zij zijn uw verantwoordelijkheid en vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij raden u aan om over deze aspecten navraag te doen bij uw lokale autoriteiten.

Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro.

Het bedrijf  Battlefield Experience behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van Battlefield Experience tot volledige betaling van de prijs.

Let op: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Artikel 3 – Bestellingen

Je kan bestellen:

Via internet: Battlefield Experience Webshop.
De contractuele informatie  zal uiterlijk op het moment van validatie van uw bestelling worden bevestigd.

Battlefield Experience behoudt zich het recht voor om een betaling niet te registreren en om welke reden dan ook een bestelling niet te bevestigen, en meer bepaald in het geval van een bevoorradingsprobleem of in geval van moeilijkheden met betrekking tot de ontvangen bestelling of door overmacht.

Artikel 4 – Bevestiging van uw bestelling

Voor elke bestelling die op de website verschijnt aanvaard u deze algemene voorwaarden. Elke orderbevestiging houdt uw volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie.

U verklaart er perfecte kennis van te hebben genomen en het te begrijpen.

De orderbevestiging is de ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde overeenkomst.

Een samenvatting van uw bestelinformatie en deze algemene voorwaarden zullen u worden toegezonden. via het e-mailadres dat uw bestelling bevestigt.

Artikel 5 – Betaling

Het valideren van uw bestelling impliceert voor u de verplichting om de aangegeven prijs te betalen.

De betaling van uw aankopen wordt gedaan via overschrijving, storting, Paypal of andere diensten aangeboden door Mollie.

Artikel 6 – Herroeping

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de consumentenwet beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van uw producten zonder opgaaf van redenen of boete betalen.

Retourzendingen dient u in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies) naar ons terug te zenden op bovenvermeld adres. Eventuele schade aan het product, kan ertoe leiden dat het herroepingsrecht vervalt.

Retourkosten zijn voor uw rekening.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Battlefield Experience de betaalde bedragen terugbetalen binnen 14 dagen na kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als bij het bestellen.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op:

De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de professional geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
De levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.
De levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen.
De levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.
De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd;
De levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de waarde overeengekomen bij het sluiten van het contract afhangt van schommelingen op de markt buiten de controle van de professional.
De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer de verzegeling door de consument na levering is verbroken.
De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementen op deze publicaties.
Transacties afgesloten tijdens een openbare veiling.
De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.

Artikel 7 – Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de website van Shop Bastogne War Museum en zolang de voorraad strekt. Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.
In geval van onbeschikbaarheid van een product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankafschrijving uitgevoerd.

Bovendien is de website van Battlefield Experience niet bedoeld om zijn producten in grote hoeveelheden te verkopen. Bijgevolg behoudt Battlefield Experience zich het recht voor om bestellingen van meer dan 50 identieke artikelen te weigeren.

Artikel 8 – Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat is aangegeven tijdens het bestelproces, binnen de termijn die is aangegeven op de bestelvalidatiepagina.

In het geval van een vertraging in de verzending, zal er een e-mail naar u worden gestuurd om u te informeren over een mogelijk gevolg op de levertijd die aan u is aangegeven.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, heeft u in geval van laattijdige levering de mogelijkheid om de bestelling te annuleren volgens de voorwaarden die zijn gedefinieerd in artikel L 138-2 van de consumentenwet. Als u in de tussentijd het product ontvangt, zullen wij het terugbetalen en de verzendkosten dekken volgens de voorwaarden van artikel L 138-3 van de consumentenwet.

In geval van levering door een vervoerder, kan Battlefield Experience niet verantwoordelijk worden gehouden voor laattijdige levering uitsluitend te wijten aan onbeschikbaarheid van de klant na verschillende afspraakvoorstellen.

Artikel 9 – Garantie

Al onze producten genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, voorzien door artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per e-mail worden ingediend: info@regjans.com.

De producten moeten aan ons worden geretourneerd in de staat waarin u ze heeft ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.). De verzendkosten worden aan u vergoed op basis van de gefactureerde prijs en de retourkosten worden aan u terugbetaald op vertoon van de bewijsstukken.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht waarin artikel 6 voorziet.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. De verantwoordelijkheid van het bedrijf Battlefield Experience kan niet worden aangegaan in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan of u de producten of diensten die u wilt bestellen, kunt importeren of gebruiken.

Bovendien kan Battlefield Experience niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het aangekochte product.

Ten slotte kan Battlefield Experience niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een storing in de dienstverlening, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht bij geschillen

De taal van dit contract is Frans. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de  Battlefield Experience Webshop zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van Battlefield Experience. Niemand is geautoriseerd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu software, beeld of geluid betreft. Elke eenvoudige of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Battlefield Experience.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

Battlefield Experience behoudt zich het recht voor om nominatieve informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn nodig voor het beheer van uw bestelling, maar ook voor de verbetering van de diensten en informatie die we u sturen.

Ze kunnen ook worden gestuurd naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks op de website.

Artikel 14 – Bewijsarchivering

Battlefield Experience archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.