Het Ardennen Offensief

Lezing-Voorstelling 

Duur: 100 min (2x 50 min)    Publiek: 16+, Iedereen                                            Locaties: Theaters, Musea, Scholen, Military, Hotels, Privé,  etc …

Op 16 December 1944 vallen de Duitsers België binnen.  Met Stalin’s Rode Leger dat aan de poorten van Nazi-Duitsland staat in het oosten en de Geallieerde troepen die vanuit het westen hun opmars maken is Hitler nerveus op zoek naar een oplossing om het tij te doen keren. Door de haven van Antwerpen in te nemen zou hij niet enkel een heel Amerikaans leger gijzelen in het noorden maar ook de levensnoodzakelijke bevoorradingsader van dit leger afsnijden. Dit zou de situatie in zijn voordeel doen kantelen en hem mogelijk de kans bieden zijn plannen terug op de rails te krijgen.

Het gebied dat werd uitgekozen om de aanval in te zetten was de Belgische Ardennen, heuvelachtig met onverharde wegen, moeilijk berijdbaar en net daardoor het minst verdacht. Het succes van de operatie, die Wacht am Rein werd gedoopt, hing volledig af van het weer, de snelheid van uitvoering en het verrassingseffect.

Het Ardennen Offensief, ook wel ‘The Battle of the Bulge’ of het ‘Von Rundstedt Offensief’ genoemd, was de laatste grote operatie van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en tevens ook de grootste slag in de geschiedenis van het Amerikaanse leger. Vijf weken lang, in een gebied dat zich uitstrekt over 3450 vierkante kilometer bevochten meer dan een miljoen soldaten elkaar met ongeveer een 190.000 militaire slachtoffers tot gevolg. Twintig maal een ‘Medal of Honor’, de tweede grootste overgave in de geschiedenis van Amerikaanse troepen in een oorlog, twee bajonet aanvallen en een reeks oorlogsmisdaden kleuren het palet van deze gruwelijke battle.

Tijdens deze lezing schetst WWII historicus Reg Jans een duidelijk beeld van het Ardennen Offensief. Een verhelderende tijdlijn vanaf de bevrijding in September 1944 tot aan het einde van de gevechten in 1945. In zijn typerende eigen stijl vertelt Reg onder andere over het bloedbad in Malmedy, de verdediging van St Vith, Bastogne, Operatie Greif en Afro-Amerikaanse soldaten, dit alles doorspekt met persoonlijke verhalen die Reg heeft verkregen door zijn relaties met bevriende oorlogsveteranen.

Een zeer leerrijke, onderhoudende ervaring met een vleugje humor van de bovenste plank!

——————————————————————————————————————————

The Battle of The Bulge

Lecture

Duration: 100 min (2x 50 min)  Public: 16+, All                                        Venues: Theatres, Museums, Schools, Military, Events, Hotels, Private, etc…

On December 16, 1944 the Germans, once again, invade Belgium. With Stalin’s Red Army standing at the gates of Nazi Germany to the east and the Allied troops making their advance from the west, Hitler is nervously looking for a solution to turn the tide. By taking the port of Antwerp, he would not only take a whole American army hostage in the north, but also cut off the vital supply line of this army. This would turn the situation to his advantage and possibly give him the chance to get his plans back on track. The area that was selected to start the attack from was the Belgian Ardennes, hilly with unpaved roads, difficult to drive and therefore the least suspected. The success of the operation, which was code-named ‘Wacht am Rein’, depended entirely on the weather, the speed of execution and the surprise effect.

The Ardennes Offensive, also known as “The Battle of the Bulge” or the “Von Rundstedt Offensive”, was Germany’s last major operation during the Second World War and also the biggest battle in the history of the American army. For five weeks, in an area that extends over 3450 square kilometers, more than one million soldiers fought each other, resulting in around 190,000 military casualties. Twenty times a Medal of Honor, the second largest surrender in the history of American troops in a war, two bayonet attacks and a series of war crimes color the wall of this horrific battle.

During this lecture, WWII historian Reg Jans gives you a clear view on the Ardennes Offensive. An enlightening timeline from the liberation in September 1944 to the end of the fighting in 1945. In his typical style, Reg tells about the massacre in Malmedy, the defense of St Vith, Bastogne, Operation Greif and African-American soldiers, and more, everything punctuated with personal stories that Reg has obtained from befriended war veterans.

A very educational, entertaining experience with a touch of humor!